כל הטקסט באתר זה מתייחס לגברים ולנשים באופן שווה, לשון זכר (או נקבה) מתייחס לכלל בני האדם ללא אפלייה בגזע, מין או דת. שימוש בלשון זכר נעשית באתר לשם הפשטות או ממגבלות תוכנה בלבד.

תקנון
אנא קראו בתשומת לב את התקנון ושימו לב לשינויים שיכולים לחול בו מידי פעם. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
אתר כושר ישראל (להלן- האתר) הינו אתר ברשת האינטרנט, המציע ללקוחותיו מידע ופרסומים הקשורים לכושר, תזונה, בריאות ואורח חיים. האתר הינו בבעלות קונספט – פתרונות כושר יצירתיים. השירות או המידע הניתן באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.
כללי

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
-כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להוראותיו. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הגלישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.
משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולת גלישה באתר. "אתרי כושר ישראל" או "האתרים" – אתר כושר ישראל, לרבות הדומיין www.fitnessisrael..co.il ,  או www.fiti.co.il ואתרים נוספים המתארחים בדומיין זה; "המשתמש" או "הגולש" – גולש המשתמש באתרי כושר ישראל בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר לרבות תקשורת סלולרית. "החברה" – קונספט – או זרוע האינטרנט – " כושר ישראל" לפי העניין.
-האתר מספק את השירותים והמידע באתר ללא גביית תשלום בשלב זה. יחד עם זאת, כושר ישראל שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין כל השירותים ו/או חלק מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי. במידה והחברה תחליט לגבות תשלום תינתן על כך הודעה באתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בשום נסיבות לא תחול על מנהלי האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין שימוש בתרגילי הכושר המוצעים באתר, אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר בכל מידע שהושג באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
אתר כושר ישראל שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי כושר ישראל עקב ביצוע השינויים הנ"ל. התכנים, הפרסומים, המידע והמוצרים המופיעים באתר מבוססים על מקורות חיצוניים, ולכן איננו אחראים להם בשום אופן, ובכלל זה למידת דיוקם או אמיתותם. אתר זה אינו אתר מכירות ואינו מושפע מאף יצרן וגורם כזה או אחר. הפרסומים בו מבוצעים עצמאית, לפי דעתו האישית של כל כותב. הדעות המובעות בכתבות האתר הן אישיות, ואין לראות בהן עמדות רשמיות או תחליף לייעוץ מקצועי.
השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה נושאת באחריות לתוכנם של אתרים אחרים המפורסמים באתר או אשר מקושרים בקישורית (לינק) לאתר או לכל פרסום או מידע שמופיע באתר בקשר למפרסמים אלו וכן אינו מתחייב לכך שהקישורים שימצאו באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או שתוכנו מהימן.
החברה תהיה רשאית להתנות את הגלישה לאתרי כושר ישראל כולם ו/או חלק מהם ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של הגולשים ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. הפרטים אשר חובה למלאם יצוינו במפורש. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים בשדות החובה לא יתאפשר לו לגלוש באתרים ו/או חלק מהם, כפי שיקבע על ידי מנהלי האתר מעת לעת.
תכנים שמשתמשים ועורכי תוכן מוסרים לפרסום באתר
באתר החברה מתפרסמים תכנים שמקורם בעורכי תוכן של האתר ובמשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך. החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש או עורך התוכן שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
החברה מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באתר. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של החברה, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת מאמני כושר, דיאטנים, רופאים, פיזיוטרפאיסטיים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.
מפעילי האתר לא בדקו, ואינם יכולים לבדוק, את כל התוכן באתר ולכן אינם יכולים להיות אחראיים לכל התוכן באתר, במיוחד בכל הקשור לתכנים המועלים במסגרת אתרי המשנה, הפורומים והקהילה בפייסבוק. בהפעלת האתר, מפעילי האתר אינם טוענים כי הם מקבלים את התוכן באתר או שהם מאמינים כי התוכן מדויק, מועיל ואינו מזיק. האתר עלול להכיל תוכן פוגע, מגונה או מעורר התנגדות. כמו-כן עלול התוכן להיות שגוי או להכיל טעויות סופר. האתר עלול להכיל תוכן הפוגע בפרטיות או בזכויות של כל גוף שלישי. מפעילי האתר לא יהיו אחראיים לכל פגיעה על-ידי משתמשי האתר.
תוכן מסחרי
האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול. כושר ישראל ומי מטעמיה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. מערכת האתר אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר, אלאם אם אמור אחרת באתר. אלא אם אמור אחרת, כושר ישראל איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.
הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שימוש בשירות דרך האתר או תתי-האתרים בו (חדרי כושר, מאמני כושר וכשאר אנשי מקצוע) ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.
בכל מקרה אשר בו לא יתאפשר למפעילי האתר לנהל את האתר כתיקנו, לספק שרות או מידע, תהא החברה רשאית לשמור לעצמה את הזכות לסגור את האתר על פי שיקול דעתה .
זכויות יוצרים וקניין רוחני
האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם הגדול בבעלות מפעילי האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
-הכתבות באתר מוגנות בזכויות יוצרים והבעלות עליהן הינה ברשות אתר כושר ישראל. גורם המעוניין להציג או להפיץ תכנים מהאתר מוזמן ליצור קשר עם עורכי האתר בכתובת info@fitnessisrael.co.il
–  האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד. כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.
– המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
-החברה מציעה למשתמשים באתר את האפשרות לקבל מידע על תרגילי כושר, תכניות אימונים, תוספי מזון שונים המיוצרים או מיובאים על ידי צדדים שלישיים, לרבות בהתאם לנתונים המוזנים על ידי המשתמשים וניתנים על אחריותם בלבד, מידע ושירותים בקשר לפעילויות ספורטיביות-גופניות מומלצות ובקשר לדיאטות שונות ותזונה מומלצת, ייעוץ, מידע ושירותים, לרבות תכניות אימון, מכשירים וכיוב', ומידע, שירותים ומוצרים בקשר למוצרי קוסמטיקה שונים. החברה או האתר אינה מוסד שיקומי או ארגון רפואי וצוות האתר אינו מעניק למשתמשים באתר ייעוץ או אבחון רפואי כלשהו; אין באמור באתר או בכל שירות או מוצר המוצע בו כדי להוות ייעוץ או אבחון גופני, תזונתי או רפואי כלשהו. כל מידע, דו"ח או דיווח כלשהו המופק או נשלח על ידי האתר לאחר מסירת נתונים על ידי המשתמש אין בו כדי להוות או להחליף ייעוץ או אבחון רפואי, תזונתי, ספורטיבי, קוסמטי, הערכה או טיפול רפואי כלשהו. כל שימוש באתר או הסתמכות על המידע שבו תיעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
-מנהלי האתר ממליצים שתפנו לקבלת ייעוץ רפואי לפני כל אימוץ או שימוש במידע ושירותים בקשר לדיאטות שונות ותזונה מומלצת המופיעים באתר, אימוץ או שימוש במידע ושירותים בקשר לפעילויות ספורטיביות מומלצות, ואימוץ ושימוש במידע, שירותים ומוצרים בקשר למוצרי קוסמטיקה שונים . השימוש באתר ובמוצרים ושירותים המוצעים בו הנו למבוגרים בריאים מעל גיל 18 בלבד ואינו מיועד לאנשים בעלי מחלות או נשים בהריון (אשר ביחס אליהם החברה מזהירה באופן מיוחד כי הנם זקוקים לייעוץ רפואי מוקדם).
מדיניות פרטיות
מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר. אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותרשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.אתר כושר ישראל משתמש בחברות פרסום צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר בו. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, אנא עין במדיניות הפרטיות של חברת Google
תכנים לפרסום באתר- מסירה
כל משתמש באתר מוזמן למסור תכנים לפרסום. עורכי האתר יחליטו האם לפרסם את התכנים או לא, או לפרסם חלק מהם, לפי שיקול דעתם הבלעדי .בעצם מסירת התכנים לפרסום אתם מוותרים על הזכויות בהם, ומאשרים לעורכי האתר לעשות בו כל שימוש. בעצם מסירת תכנים לפרסום אתם מאשרים כי אתם בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינכם היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתם מוסרים לפרסום, אתם מאשרים שהנכם בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לכם למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש. בכל מקרה, חל איסור מוחלט לפרסום תגובות בעלות אופי מסחרי, פרסומי או שיווקי ללא הסכמת עורכי האתר.עורכי האתר רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ועפ”י שיקול דעתם הבלעדי. אי לכך, מומלץ לחזור ולקרוא הצהרות אלה מעת לעת. על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

שימוש באתר כמותו כהסכמה מלאה לתנאי תקנון זה.

כתיבת תגובה